Trung tâm Phát triển hạ tầng CNTT Đà Nẵng

Tòa nhà 02 Quang Trung, Phường Thạch Thang, Quận Hải Châu, Tp Đà Nẵng
(+84) 236.3 888 414
(+84) 236.3 888 879
iid@danang.gov.vn
//dsp.vn

Trung tâm Phát triển hạ tầng CNTT Đà Nẵng (gọi tắt là Trung tâm) được thành lập theo Quyết định số 9885/2007/QĐ-UBND ngày 13/12/2007 và bổ sung thêm chức năng, nhiệm vụ tại các Quyết định số 12/QĐ-UBND ngày 04/01/2011, Quyết định số 5853/QĐ-UBND ngày 24/8/2013 và Quyết định số 634/QĐ-UBND ngày 29/01/2015 của UBND thành phố Đà Nẵng. Trung tâm Phát triển hạ tầng công nghệ thông tin Đà Nẵng là đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở Thông tin và Truyền thông thành phố Đà Nẵng có các chức năng, nhiệm vụ như sau:

– Quản lý, vận hành Khu Công viên phần mềm Đà Nẵng;

– Quản lý vận hành hệ thống hạ tầng CNTT-TT thiết yếu phục vụ xây dựng chính quyền điện tử của thành phố, bao gồm: Mạng đô thị (MAN); Trung tâm dữ liệu (DC) và hệ thống mạng không dây (WIFI).