(Tiếng Việt) Khánh thành, kêu gọi đầu tư vào Khu Công nghệ thông tin tập trung Đà Nẵng

申し訳ありません、このコンテンツはただ今 ベトナム語 のみです。