(Tiếng Việt) Đà Nẵng ưu tiên xúc tiến thu hút đầu tư các ngành công nghệ cao, công nghệ thông tin và dịch vụ chất lượng cao

申し訳ありません、このコンテンツはただ今 ベトナム語 のみです。