(Tiếng Việt) Công nghiệp phần mềm Đà Nẵng – Ngành kinh tế mũi nhọn – Bài 2: Nhiều bất cập, cản ngại đang “níu chân” phát triển

申し訳ありません、このコンテンツはただ今 ベトナム語 のみです。