(Tiếng Việt) Bảo đảm quy định phòng, chống dịch, không để xảy ra lây nhiễm, tạo mọi thuận lợi để công dân ra-vào thành phố

申し訳ありません、このコンテンツはただ今 ベトナム語 のみです。