ĐỐI TƯỢNG THAM GIA

  1. Hội viên doanh nghiệp: hoạt động trong lĩnh vực sản xuất phần mềm, cung cấp dịch vụ công nghệ thông tin và đào tạo nhân lực cho công nghiệp phần mềm.
  2. Hội viên đơn vị: Là một cơ quan, doanh nghiệp, hiệp hội khác, nhóm cá nhân tham gia hội với tư cách một đơn vị có tư cách pháp nhân.  Ðại diện cho Hội viên đơn vị là người đại diện theo pháp luật hoặc người được ủy quyền hợp pháp của đơn vị.
  3. Hội viên danh dự: Là các công dân tham gia Hiệp hội với tư cách khách mời danh dự. Chỉ có một loại hội viên cho hội viên cá nhân.

Hội viên đơn vị có các hình thức sau:

  • Hội viên phổ thông
  • Hội viên vàng
  • Hội viên kim cương

 

THỦ TỤC GIA NHẬP VÀ RỜI HIỆP HỘI

  • Các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực công nghệ thông tin, tán thành tôn chỉ, mục đích, điều lệ và quy chế của Hiệp hội Doanh nghiệp Phần mềm Đà Nẵng (gọi tắt trong văn bản này là Hiệp hội), tự nguyện làm đơn gia nhập Hiệp hội đều có thể trở thành hội viên của Hiệp hội.
  • Các đơn vị muốn trở thành Hội viên của Hiệp hội phải có đơn và việc công nhận hội viên do Ban Điều hành Hiệp hội xem xét và quyết định.
  • Khi không muốn tiếp tục tham gia hoạt động Hiệp hội, chỉ cần làm đơn gửi đến Chủ tịch Hiệp hội thông báo và thanh lý các nghĩa vụ còn lại.
  • Trong trường hợp thành viên Hiệp hội không tuân thủ Điều lệ, vi phạm nội quy, nếu 2/3 thành viên chính thức đồng ý khai trừ thì sẽ bị khai trừ.

ĐĂNG KÝ