QUYỀN LỢI HỘI VIÊN

  • Được tham gia tất cả các hoạt động của Hiệp hội.
  • Được quyền ứng cử, bầu cử vào Ban Chấp hành Hiệp hội.
  • Thảo luận và biểu quyết về công việc của Hiệp hội.
  • Được ưu tiên hưởng các quyền lợi do Hiệp hội mang lại.
  • Được khen thưởng.

 

NGHĨA VỤ HỘI VIÊN

  • Góp phần xây dựng và quảng bá hoạt động của Hiệp hội.
  • Tuân thủ Điều lệ của Hiệp hội.
  • Chấp hành việc xử lý của Hiệp hội.
  • Đóng lệ phí hoạt động thường niên theo qui định. Lệ phí theo  quy định.
  • Hỗ trợ (tài chính hoặc các hình thức khác) cho hoạt động của Hiệp hội (nếu có khả năng).