Chiều ngày 15/01/2010 tại Công viên Phần mềm Đà Nẵng, Hiệp hội Doanh nghiệp Phần mềm Đà Nẵng đã họp để bầu Ban Chấp hành và xây dựng điều lệ của Hiệp hội.

Hiệp hội đã được thành lập theo Quyết đinh số 9712/QD-UBND ngày 28/12/2009 của UBND thành phố Đà Nẵng.

Về dự cuộc họp có lãnh đạo các đơn vị:

 • Trung tâm Phát triển Hạ tầng CNTT Đà Nẵng
 • Công ty CP Phần mềm FPT tại Đà Nẵng
 • Công ty CP DTTP
 • Trường ĐH Duy Tân
 • Công ty TNHH Tin học và TM Asnet
 • Công ty CP Tâm Hợp Nhất (Unitech)
 • Công ty CP Phần mềm Đà Nẵng
 • Công ty Công nghệ Viễn Thông kỹ thuật số DTT

Nội dung cuộc họp:

 1. Tổ chức bộ máy:
  • Ban Chấp hành lâm thời: 11 thành viên chính thức và 01 thành viên danh dự
  • Tiểu Ban Vận động: 5 thành viên
  • Tiểu Ban Kiểm tra: 3 thành viên
 2. Góp ý hoàn thiện bổ sung điều lệ Hiệp hội.