Hiệp hội Doanh nghiệp Phần mềm Đà Nẵng là tổ chức xã hội – nghề nghiệp, tập hợp các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực sản xuất, kinh doanh phần mềm và công nghệ thông tin – truyền thông (CNTT-TT), hợp tác để cùng phát triển và xây dựng hình ảnh các doanh nghiệp trong lĩnh vực phần mềm của Đà Nẵng, thúc đẩy công nghiệp phần mềm tại Đà Nẵng và Miền Trung lớn mạnh, là địa chỉ hợp tác đáng tin cậy cho các tập đoàn, doanh nghiệp trong và ngoài nước.

Chức năng của Hiệp hội
 • Hỗ trợ các thành viên trong việc sản xuất, kinh doanh phần mềm;
 • Bảo vệ quyền lợi các thành viên trước hành vi cạnh tranh không lành mạnh;
 • Tạo sự liên kết giữa các thành viên Hiệp hội, trao đổi thông tin, kinh nghiệm, liên kết trong kinh doanh và xuất khẩu phần mềm;
 • Là diễn đàn để các doanh nghiệp liên quan phát biểu ý kiến xây dựng và phát triển thị trường thông tin truyền thông cũng như những vấn đề liên quan đến ngành nghề, môi trường kinh doanh và đầu tư;
 • Làm đầu mối liên hệ, tạo điều kiện cho các doanh nghiệp hội viên ký kết các Hợp đồng, dự án với các đối tác trong và ngoài nước;
 • Nhận các hỗ trợ, tài trợ từ các nhà sản xuất thiết bị gốc liên quan;
 • Hỗ trợ các doanh nghiệp mới khởi nghiệp vào ngành kinh doanh và sản xuất phần mềm;

 

Nhiệm vụ của Hiệp Hội Doanh nghiệp Phần mềm Đà Nẵng
 • Tổ chức các hoạt động thực hiện chức năng ;
 • Kiểm tra việc thực hiện nội quy của Hiệp hội và các cam kết của các thành viên;
 • Xử lý những hành vi vi phạm nội quy, vi phạm các cam kết. Xử lý‎ tranh chấp quyền lợi chung của các thành viên;
 • Đại diện quyền lợi cho các thành viên trước các hành vi cạnh tranh không lành mạnh;
 • Tổ chức các cuộc hội thảo, hội nghị nhằm góp ý về các chủ trương, chính sách của Nhà nước đối với lĩnh vực kinh doanh phần mềm trong nước;
 • Tổ chức các hoạt động trao đổi nghiệp vụ, kinh nghiệm quản lý, sản xuất, kinh doanh;
 • Bồi dưỡng kiến thức hội nhập kinh tế khu vực và thế giới;
 • Tổ chức các chuyến đi tìm hiểu học tập kinh nghiệm và mở rộng thị trường tại các nước trên thế giới;
 • Tổ chức các hoạt động nhằm thắt chặt tình thân hữu, hỗ trợ nhau giữa các thành viên;
 • Tổ chức các hoạt động xã hội nhằm đóng góp vào sự phát triển chung của Việt Nam;