(Tiếng Việt) Đoàn Chuyên gia Đại học KyungHee – Hàn Quốc làm việc với Hiệp hội Doanh nghiệp Phần mềm Đà Nẵng.

Sorry, this entry is only available in Vietnamese.