BQL Khu Công nghệ cao và các KCN Đà Nẵng: Cung ứng đầy đủ dịch vụ hành chính công trực tuyến, tinh gọn

(DSA) – Sau khi hợp nhất hai Ban Quản lý (BQL), chúng tôi rà soát thì ghi nhận có đến 97 thủ tục hành chính (TTHC). Qua đối chiếu, so sánh những thủ tục trùng lắp, không còn phù hợp, chúng tôi đã tham mưu đề xuất UBND thành phố ban hành Bộ TTHC mới (Quyết định số 930 ngày 28/2/2019). Bộ mới chỉ còn 48 TTHC.

Năm 2020 lại tiếp tục rà soát giảm còn 42 TTHC. Trong đó, 38/38 TTHC được cung cấp dịch vụ công trực tuyến ở mức 4.

Hiện, BQL vẫn đang tiếp tục rà soát lại bộ TTHC để trình UBND thành phố ban hành lại Bộ TTHC của Ban, bao gồm cả Khu CNTTTT.

Như vậy BQL sẽ thực hiện cung ứng đầy đủ dịch vụ hành chính công cho nhà đầu tư, doanh nghiệp vào hoạt động tại Khu Công nghệ thông tin tập trung” – ông Phạm Trường Sơn, Trưởng ban, BQL Khu Công nghệ cao và các Khu công nghiệp (KCN) Đà Nẵng nhấn mạnh.

Ông Phạm Trường Sơn, Trưởng ban, BQL Khu Công nghệ cao và các KCN Đà Nẵng (bìa phải ảnh) trao Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư và chủ trương nghiên cứu đầu tư cho đại diện các doanh nghiệp, chủ dự án. Ảnh trong bài TN.

Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Quyết định số 892/QĐ-TTg sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 1296/QĐ-TTg ngày 3/10/2018 của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập BQL Khu công nghệ cao và các khu công nghiệp Đà Nẵng (là cơ quan trực thuộc Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng). Cụ thể, sửa đổi, bổ sung Khoản 2 Điều 1 của Quyết định số 1296/QĐ-TTg.

Theo nội dung sửa đổi, BQL Khu công nghệ cao và các KCN Đà Nẵng sẽ thực hiện chức năng quản lý nhà nước trực tiếp đối với khu công nghệ cao, khu công nghệ thông tin tập trung Đà Nẵng và các khu công nghiệp trên địa bàn thành phố Đà Nẵng.

BQL Khu công nghệ cao và các khu công nghiệp Đà Nẵng thực hiện công tác quản lý và tổ chức thực hiện chức năng cung ứng dịch vụ hành chính công, dịch vụ hỗ trợ khác có liên quan đến hoạt động đầu tư và sản xuất, kinh doanh cho nhà đầu tư trong khu công nghệ cao, khu công nghệ thông tin tập trung Đà Nẵng và các khu công nghiệp trên địa bàn thành phố Đà Nẵng theo quy định của pháp luật.

Nghi thức khánh thành Khu Công nghệ thông tin tập trung Đà Nẵng (29/3/2019) và khởi công các dự án hạ tầng tiếp theo tại nơi đây.

Đầu năm nay, ngày 6/1/2020, Thủ tướng Chính phủ đã có quyết định số 27/QĐ-TTg , thành lập Khu công nghệ thông tin tập trung Đà Nẵng – giai đoạn 1 với diện tích 131 ha, thuộc địa bàn xã Hòa Liên, huyện Hòa Vang, thành phố Đà Nẵng.

Công ty cổ phần phát triển Khu công nghệ thông tin Đà Nẵng là chủ đầu tư.

Khu công nghệ thông tin tập trung Đà Nẵng được hưởng các chính sách ưu đãi đối với khu công nghệ thông tin tập trung theo quy định tại Nghị định số 154/2013/NĐ-CP và được hưởng các chính sách ưu đãi khác áp dụng đối với khu công nghệ thông tin tập trung theo quy định của pháp luật.

Tại Quyết định số 27/QĐ-TTg, Thủ tướng Chính phủ giao Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng thực hiện chức năng quản lý nhà nước đối với các dự án đầu tư trong Khu công nghệ thông tin tập trung Đà Nẵng theo quy hoạch được duyệt; chỉ đạo và tổ chức các cấp chính quyền địa phương và các cơ quan chức năng của thành phố phối hợp với Công ty cổ phần phát triển Khu Công nghệ thông tin tập trung Đà Nẵng thực hiện việc đầu tư xây dựng, quản lý để Khu công nghệ thông tin tập trung phát triển nhanh, bền vững.

Nay Quyết định số 892/QĐ-TTg đã bổ sung và cụ thể chức năng quản lý nhà nước của BQL Khu công nghệ cao và các KCN Đà Nẵng đối với Khu công nghệ thông tin tập trung Đà Nẵng.

Theo ông Phạm Trường Sơn, các nội dung nhiệm vụ về quản lý nhà nước đối với dự án đầu tư tại Khu công nghệ cao và các KCN do BQL Khu Công nghệ cao và các KCN đang thực hiện đều có tính chất tương đồng với nhiệm vụ quản lý dự án đầu tư tại Khu CNTT.

Do vậy BQL cũng đã được UBND thành phố giao nhiệm vụ quản lý nhà nước đối với Khu CNTTTT. Điều này vừa đảm bảo yêu cầu tinh gọn tổ chức và đơn giản các thủ tục, hỗ trợ, tạo điều kiện thuận lợi, nhanh chóng cho nhà đầu tư.

Lãnh đạo thành phố phát biểu tại Lễ khánh thành Khu Công nghệ thông tin tập trung (29/3/2019).

Được biết, công tác quản lý nhà nước đối với Khu CNTT tập trung do UBND thành phố thực hiện, được quy định tại khoản 4, Điều 27 Nghị định số 154/2013/NĐ-CP.

Trong đó, các nhiệm vụ quản lý nhà nước chính đối với Khu công nghệ thông tin tập trung tập trung – giai đoạn 1 gồm: (1) nhóm nhiệm vụ liên quan thẩm định, phê duyệt (thẩm định và phê duyệt thiết kế cơ sở của đự án đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng khu; thẩm định, phê duyệt dự án đầu tư vào khu công nghệ thông tin tập trung; cấp, điều chỉnh, thu hồi Giấy chứng nhận đầu tư, giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, các loại giấy phép, chứng chỉ, chứng nhận); (2) nhóm nhiệm vụ liên quan hỗ trợ (tổ chức thực hiện các thủ tục hành chính nhà nước hỗ trợ nhà đầu tư và sản xuất kinh doanh của các tổ chức, cá nhân bên trong khu công nghệ thông tin; hỗ trợ xúc tiến đầu tư và thương mại; hỗ trợ bồi thường, giải phóng mặt bằng; tổ chức kiểm tra, giám sát việc xây dựng, phát triển, quản lý và hoạt động của khu công nghệ thông tin tập trung).

Theo quy định tại điều 4 Nghị định số154/2013/NĐ-CP ngày 8/11/2013 của Chính phủ, về Khu công nghệ thông tin tập trung; Khu công nghệ thông tin tập trung Đà Nẵng có các hoạt động theo chức năng, nhiệm vụ được giao.

Đó là thực hiện các hoạt động nghiên cứu – phát triển, ứng dụng, chuyển giao về công nghệ thông tin; Sản xuất và kinh doanh sản phẩm công nghệ thông tin, cung ứng dịch vụ công nghệ thông tin; Đào tạo nhân lực công nghệ thông tin; Ươm tạo công nghệ và doanh nghiệp công nghệ thông tin; Xúc tiến thương mại công nghệ thông tin; tổ chức hội chợ, triển lãm, trình diễn sản phẩm và dịch vụ công nghệ thông tin; Xúc tiến đầu tư trong nước và ngoài nước để thúc đẩy hoạt động công nghệ thông tin; Cung cấp hạ tầng, dịch vụ và các điều kiện cần thiết để các tổ chức, doanh nghiệp hoạt động trong khu thực hiện các chức năng, nhiệm vụ.

“Có thể nói, tất cả các hoạt động của Khu công nghệ thông tin tập trung, cũng như công tác quản lý nhà nước đối với công nghệ thông tin tập trung đều tương đồng như như Khu Công nghệ cao và các KCN.

BQL đã có bộ máy tổ chức, gồm các phòng nghiệp vụ, các đơn vị trực thuộc. Với kinh nghiệm hoạt động gần 30 mươi nay, chúng tôi tin tưởng rằng, sẽ đáp ứng tốt các yêu cầu của nhà đầu tư, doanh nghiệp vào hoạt động tại Khu công nghệ thông tin tập trung” – ông Phạm Trường Sơn khẳng định thêm.

T.Ngọc