(Tiếng Việt) Chuyển phát Bưu chính thông minh: Viettel Post ứng dụng hệ thống hỗ trợ khách hàng mobile đầu tiên tại Việt Nam

申し訳ありません、このコンテンツはただ今 ベトナム語 のみです。