Ban Chấp Hành

Chủ Tịch

Ban Kiểm Tra

Tổng Thư Ký


Mạng lưới cộng tác viên lĩnh vực hoạt động CNTT
Bộ phận kế toán, quản lý ngân sách
Bộ phận tổ chức, triển khai các hoạt động